Všeobecné obchodní podmínky

Část 1 – Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Dvacetiminutovka s.r.o., IČ 09268120, se sídlem Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45510 jako prodávající (dále jen „Dvacetiminutovka“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Další informace o Dvacetiminutovce jsou uvedeny na webové stránce www.dvacetiminutovka.cz
Kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dvacetiminutovkou nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatel bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Systém je objednávkový a rezervační systém umístěný na webové stránce https://rezervis.dvacetiminutovka.cz
Produkt je permanentka (dále jen „Permanentka) opravňující ke vstupu na cvičební lekci Dvacetiminutovky, na termín rezervovaný v Systému. Specifikace Permanentky je dána názvem, počtem cvičebních lekcí, platností a cenou. Parametry specifikace Permanentky jsou uvedeny v Systému před jejím objednáním.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2, Informační memorandum o zpracování osobních údajů, Pravidla a odměny za doporučení klientů do Dvacetiminutovky a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu uzavřením kupní smlouvy s Dvacetiminutovkou, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Dvacetiminutovky nebo případných smluvních partnerů Dvacetiminutovky, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Daňové doklady na zakoupenou Permanentku, obdrží Kupující formou odkazu dostupného v Systému po přihlášení se do klientského profilu. Kupující s tímto souhlasí. Odkaz na daňový doklad je Kupujícímu zaslán i na e-mailovou adresu, kterou má Kupující uloženu v Systému.
Část 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy
Dvacetiminutovka sděluje, že:
- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, Dvacetiminutovka si neúčtuje žádné další poplatky;
- požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dvacetiminutovky;
- ceny Permanentek jsou na webu provozovaném Dvacetiminutovkou jako konečné, Dvacetiminutovka není plátcem DPH;
- cena objednávaného Permanentky může být snížena o částku za doporučení klientů, která je evidována na klientském účtu v Systému v klientském profilu v souladu s „Pravidly a odměnami za doporučení klientů do Dvacetiminutovky“. Sleva je poskytnuta až do výše ceny Permanentky před snížením. Zůstatek na klientském účtu v Systému v klientském profilu je snížen o poskytnutou slevu;
- Permanentka umožňuje Kupujícímu rezervaci termínu cvičebních lekcí v Systému;
- Rezervaci termínu cvičební lekce v Systému lze provádět, maximálně 24 hodin před termínem zahájení cvičební lekce, nebo méně pokud to Systém umožní. Při rezervaci cvičební lekce je z Permanentky odečtena jedna cvičební lekce, a to až do počtu cvičebních lekcí na Permanentce;
- rezervaci termínu cvičební lekce lze v Systému zrušit nejpozději 24 hodin před termínem zahájením cvičební lekce. V tomto případě, se na Permanentku přičte jedna cvičební lekce. V období menším než 24 hodin před termínem cvičební lekce, nelze rezervaci zrušit a cvičební lekce se považuje za absolvovanou;
- v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od okamžiku převzetí Permanentky. Permanentka se považuje za předanou okamžikem, jakmile je Permanentka v systému aktivní a lze na jejím základě provádět rezervace termínu cvičebních lekcí. Kupující musí odstoupení smlouvy zaslat na Dvacetiminutovce na email: info@dvacetiminutovka.cz;
- provádět rezervace termínu cvičební lekce lze pouze na období nepřekračující platnost Permanentky;
- počty lekcí na Permanentce, které nebyly před termínem platnosti Permanentky použity k rezervaci termínu cvičební lekce, propadají bez náhrady;
- v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes emailovou adresu: info@dvacetiminutovka.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,
- mezi Podnikatelem a Dvacetiminutovkou musí být uzavřena písemná Kupní smlouva. Klientské profily zřízené v Systému na základě takto uzavřené smlouvy se řídí takto uzavřenou smlouvou a ustanovením těchto VOP pro Podnikatele.
Část 3 – Smlouva
1. Uzavření kupní smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Dvacetiminutovkou tím, že po přihlášení se ke klientskému profilu, v sekci umožňující objednat Permanentku klikne na tlačítko „Objednat“ a provede úhradu Permanentky.
Smlouvu může Kupující uzavřít na provozovně Dvacetiminutovky, kdy sdělí obsluze, jakou Permanentku si vybral a obsluha jej v systému kliknutím na tlačítko „Objednat“ objedná jménem Kupujícího. Kupující pak objednanou Permanentku uhradí po přihlášení ke svému klientskému profilu, prostřednictvím platebních nástrojů Systému nebo pomocí platebního terminálu na provozovně, či v hotovosti, pokud to provozovna, v souladu s vnitřními směrnicemi Dvacetiminutovky umožňuje. Smlouva se považuje v tomto případě za uzavřenou okamžikem provedení úhrady.
Uzavření smlouvy Dvacetiminutovka neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím v Systému zadaný email.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
2. Specifikace Produktu
Permanentka opravňuje ke vstupu na cvičební lekci Dvacetiminutovky, na termín rezervovaný v Systému. Specifikace Permanentky je dána názvem, počtem cvičebních lekcí, platností a cenou. Parametry specifikace Permanentky jsou uvedeny v Systému před jejím objednáním.
Permanentka umožňuje Kupujícímu rezervaci termínu cvičebních lekcí v Systému. Rezervaci termínu cvičební lekce v Systému lze provádět, maximálně 24 hodin před termínem zahájení cvičební lekce, nebo méně pokud to Systém umožní. Při rezervaci cvičební lekce je z Permanentky odečtena jedna cvičební lekce, a to až do počtu cvičebních lekcí na Permanentce.
Rezervaci termínu cvičební lekce lze v Systému zrušit nejpozději 24 hodin před termínem zahájením cvičební lekce. V tomto případě, se na Permanentku přičte jedna cvičební lekce. V období menším než 24 hodin před termínem cvičební lekce, nelze rezervaci zrušit a cvičební lekce se považuje za absolvovanou.
Provádět rezervace termínu cvičební lekce lze pouze na období nepřekračující platnost Permanentky.
Počty cvičebních lekcí na Permanentce, které nebyly před termínem platnosti Permanentky použity k rezervaci termínu cvičební lekce, propadají bez náhrady.
3. Dodání předmětu smlouvy
Předmět kupní smlouvy se považuje za dodaný okamžikem, kdy je Permanentka aktivována a je na jejím základě umožněna v Systému rezervace na cvičební lekce.
4. Ostatní ustanovení
Omezením provozu provozovny je míněno uzavření provozovny v době, na kterou má Kupující provedenu rezervaci cvičební lekce.
Za vyšší moc se z pohledu této smlouvy považuje i onemocnění či karanténa obsluhy provozovny.
V případě nutnosti uzavření provozu provozovny Dvacetiminutovky z důvodu vyšší moci, prodlouží Dvacetiminutovka platnost Permanentky Kupujícím o dobu uzavření provozovny.
V případě nutnosti omezení provozu provozovny Dvacetiminutovky z důvodu vyšší moci, se platnost Permanentky prodlouží Kupujícím, kterým bylo z důvodu omezení provozu provozovny zrušena rezervace cvičební lekce. V tomto případě se prodlouží platnost Permanentky o 2 týdny.
Část 4 – Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech
Kupující jako Podnikatel či jiný subjekt, který není Spotřebitelem může od smlouvy odstoupit v souladu s písemně uzavřenou smlouvou mezi Podnikatelem či jiným subjektem a Dvacetiminutovkou.
Část 5 – Bezpečnost a ochrana informací
Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Dvacetiminutovky se použijí podmínky dle „Informačního memoranda o zpracování osobních údajů“.
Část 6 – Provozní doba
Provozní doba je dána Systémem a Systém kontroluje, aby bylo možno se objednat pouze v provozní době. Provozní dobu vidí Klient a Kupující v rámci Systému po přihlášení ke svému klientskému profilu.
Provozovna je otevřena v termínech, kdy probíhají lekce Klientů.
Část 7 – Ceny
Všechny ceny Permanentek uvedené v Systému jsou smluvní a platné v české měně (Kč) v okamžiku objednání Permanentky Kupujícím.
Část 8 – Platební podmínky
Platby za zakoupené Permanentky lze uhradit způsoby definovanými v Systému a pomocí platebního terminálu či v hotovosti na provozovně, pokud toto umožňují vnitřní předpisy Dvacetiminutovka.
Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Dvacetiminutovkou nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Dvacetiminutovka Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků uvedených při odstoupení od Smlouvy.
Část 9 – Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
Případné spory mezi Dvacetiminutovka a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Dvacetiminutovka doporučuje Kupujícímu nejdříve využít jednání s Dvacetiminutovka pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9. 2019 a ruší případné předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Dvacetiminutovka nebo elektronicky na adrese www.dvacetimutovka.cz