Pravidla odměňování za doporučení klientů

I. Výše odměn
Odměna za doporučení - permanentka 4 vstupy: 200,- Kč
Odměna za doporučení - permanentka na 10 a více vstupů: 500,- Kč
Odměna následná: 10,- Kč za odcvičenou lekci
II. Pravidla odměňování
1. Odměna za doporučení a Odměna následná je určena pro klienty Dvacetiminutovky s.r.o. dále jen „Dvacetiminutovky“.
2. Klient Dvacetiminutovky je osoba, která je registrována v rezervačním systému firmy Dvacetiminutovky nebo firmy podnikající pod stejnou značkou a má odcvičen program „Seznámení s impulzy“. Seznam firem podnikající pod stejnou značkou je uveden na webových stránkách Dvacetiminutovky.
3. Každý klient má v rezervačním systému Dvacetiminutovky veden profil klienta. V rámci profilu klienta je veden i finanční účet klienta, na kterém jsou vedeny příjmy z odměn a výdaje za úhrady.
4. Odměna za doporučení a Odměna následná je připsána jako kredit na finanční účet klienta. Prostředky na finančním účtu klienta lze použít na úhradu služeb a produktů Dvacetiminutovky nebo firmy podnikající pod stejnou značkou.
5. Kredit musí být klientem vyčerpán do 6-ti měsíců od připsání na účet klienta, jinak propadá.
6. Nový klient je osoba, která se nově zaregistruje do rezervačního systému Dvacetiminutovky absolvuje cvičební lekci „Seznámení s impulzy“ nebo jinou cvičební lekci. Za Nového klienta je považována i osoba, která absolvuje cvičební lekci po době delší než jeden rok od poslední absolvované cvičební lekce.
7. Potenciální klient je klient, který byl pozván klientem prostřednictvím rezervačního systému nebo prostřednictvím voucheru. Pozvání je realizováno zasláním pozvánky jménem klienta na email potenciálního klienta nebo předáním voucheru klientovi. V případě pozvání prostřednictvím emailu je potenciální klient je potenciálním klientem po dobu 3 dní od zaslání pozvánky, nebo do doby jeho registrace na cvičební lekci, pokud nastane dříve. Po tuto dobu jej nemůže pozvat nikdo jiný. V případě předání voucheru je potenciální klient je potenciálním klientem jen tehdy jen pokud již není v systému doporučen jiným klientem.
8.Odměna za doporučení náleží klientovi, který pozval potenciálního klienta, jenž se stal Novým klientem, který si koupil první permanentku na 10 a více vstupů. Odměna je na účet klienta připsána po úhradě permanentky Novým klientem.
9. Odměna následná náleží klientovi, který pozval potenciálního klienta, jenž se stal Novým klientem a odměna je vyplácena za odcvičenou lekci na základě zakoupené permanentky a každé další zakoupené permanentky na 10 a více cvičení. Odměna je na účet klienta připsána po absolvování cvičební lekce klientem.
10. Pokud klient neodcvičí po dobu 1 roku žádnou cvičební lekci, je na něj opět něj nahlíženo jako na Potencionálního klienta a může být klientem pozván na cvičební lekci. Odměna za doporučení a Odměna následná je dále vyplácena klientovi, který Potencionálního klienta pozval.
11. Pokud se klient stane Potenciálním klientem je jeho klientský profil deaktivován a nemá další nárok na Odměnu za doporučení a Odměny následné za klienty, které doporučil.
12. Pokud klient doporučí Potencionálního klienta do firmy podnikající pod stejnou značkou, je mu tato odměna připsána na účet jednou měsíčně po vzájemném vypořádání nároků mezi firmami podnikajícími pod jednou značkou.
13. Dvacetiminutovka je oprávněna tyto pravidla kdykoliv změnit. Změna je platná okamžikem zveřejnění na webových stránkách na adrese: www.dvacetiminutovka.cz
14. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 13. července 2021